Eiköhän nyt ala olla aika lopettaa tämä ikiaikainen lesbaaminen tuosta pakkoluonteisesta ruotsin kielen opettamisesta? On aika laittaa kovat piippuun, eikä pelkästään turpaa soittaa.

Ehdotankin, että perustetaan Kansanliike, joka vaatii Kansanäänestystä siitä, että jos valtaväestölle on pakko joku vieras kieli pakko-opettaa, niin mikä se on.

Vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Enemmisto kaiketi osaa päättää, mikä kieli pakon sanelemana on vähiten turha.Joka tapauksessa tästä touhusta ei tule mitään valmista, jos vain "vihapuheita" viljelemällä yritämme asiaamme ajaa. Nauraahan meille naurismaan aidatkin, rantaruotsalaisista puhumattakaan.

Ensimmäiseksi on nähdäkseni nimettävä Kansanliikkeelle nimi, ja sille vetäjä.

Antaa tulla ehdotuksia, munien koittelun ja lesbaamisen aika on ohi. sanoi edellinen pressa kaksikielisyydestä mitä hyvänsä.

Katselukerrat: 223

Kyuu Eturautti kommentoi_ 4. maaliskuu 2012 17:25

a)kansanliikettä pakkoruotsia vastaan on jo pidetty pitkään eivätkä he aio seisoa tumput suorina kansalaisaloitteen teon kanssakaan

b)ruotsin korvaaminen toisella, ennakkoon valitulla kielellä on vain ongelman nimen muuttamista, eikä se ratkaisisi mitään

N.Å. Hääppönen kommentoi_ 4. maaliskuu 2012 18:26

Kyllä näitä ehdotuksia on mietitty ja mietitään koko ajan.. ei vain aika tahdo riittää kaikkeen.

Itse kannattaisin kansalaisaloitteen tekemistä perustuslain 17 §:n muuttamiseksi vastaamaan 2000-luvun olosuhteita. Nykyisen hallituksen aikana sitä ei oteta esiin, mutta seuraavat vaalit ovat viimeistään 2015... aletaan valmistautua jo niihin.

Eva Back kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 00:09

Tässä olisi linkkiä ja tietoa kanslaisaloitteesta, mutta ketkä 2 ehtisivät hoitaa asiaa..??

Kansalaisaloitteesta esitetään säädettäväksi laki, joka mahdollistaisi kansalaisille uuden vaikuttamistavan valtiollisella tasolla. Tarkoituksena on edistää vapaata kansalaistoimintaa ja luoda menettely kansalaisaloitteiden tekemistä varten. Valtioneuvosto hyväksyi esityksen annettavaksi eduskunnalle tänään.

Eduskunnassa käsiteltävänä olevan perustuslain muutoksen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle kansalaisaloite lain säätämiseksi. Perustuslain muutos on tarkoitus saattaa voimaan 1. maaliskuuta 2012. Laki kansalaisaloitteesta tulisi esityksen mukaan voimaan samanaikaisesti

Kansalaisaloite antaa äänioikeutetuille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan poliittisen päätöksenteon asialistaan ja nostaa esille kysymyksiä, jotka ovat ehkä jääneet huomiotta poliittisten puolueiden toiminnassa.

Lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Laissa säädettäisiin kansalaisaloitteen vireillepanosta, muotovaatimuksista, allekirjoitusten keräämisestä ja vireillepanijan vastuista sekä viranomaisvalvonnasta.

Aloitteen vireillepanijana voisi olla yksi tai useampi äänioikeutettu Suomen kansalainen. Vireillepanijan olisi nimettävä vähintään yksi edustaja ja varaedustaja hoitamaan asiaan liittyviä käytännön toimia.

Kansalaisaloite voisi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voisi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulisi sisältää säädösteksti. Aloitteen tulisi kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulisi aina olla mukana perustelut.

Allekirjoitukset kerättävä kuuden kuukauden kuluessa

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset olisi kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerättäisiin paperilla tai sähköisesti tietoverkossa.

Verkkokeräys edellyttäisi niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilitunnusten käyttöä. Verkkokeräyksessä voitaisiin käyttää joko vireillepanijan itse järjestämää tietojärjestelmää tai oikeusministeriön ylläpitämää maksutonta verkkopalvelua. Vireillepanijan tulisi hankkia omalle verkkokeräysjärjestelmälleen Viestintäviraston hyväksyntä.

Keräyksen päätyttyä vireillepanijan edustaja toimittaisi kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaisi ne ja vahvistaisi hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

Jos hyväksyttyjä kannatusilmoituksia olisi vähintään 50 000, edustaja toimittaisi aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunnalla olisi velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäisivät eduskunnan harkittaviksi. Jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, voitaisiin samasta asiasta tehdä uudelleen kansalaisaloite.

Taloudellisen tuen ilmoittaminen ja henkilötietojen suoja

Kansalaisaloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja olisi esityksen mukaan julkistettava, jos samalta tukijalta saadun tuen arvo on yhteensä vähintään 1 500 euroa.

Kerättäessä kannatusilmoituksia tietoverkossa aloitteen allekirjoittajan nimi ja muut henkilötiedot eivät voisi olla yleisön tai muiden allekirjoittajien nähtävissä. Myös viranomaisten hallussa olevat aloitteen kannatusilmoitukset olisivat salassa pidettäviä.

Nykyisen julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä ovat sellaiset viranomaisen asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä. Tätä lähtökohtaa selvennettäisiin esityksessä ehdotetulla julkisuuslain muutoksella. Tietojen julkisuus voisi vähentää kansalaisten halukkuutta allek

Eva Back kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 00:12

jatkuu edellinen- - Tietojen julkisuus voisi vähentää kansalaisten halukkuutta allekirjoittaa aloitteita. Jos allekirjoittaja haluaa tuoda julki tukensa aloitteelle, hän voisi kuitenkin antaa suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen ja luovuttamiseen.

Myös täydentävät säännökset EU:n kansalaisaloitteesta

Kansalaisaloitelaissa säädettäisiin täydentävästi myös Euroopan unionin kansalaisaloitteen tekemisestä. Viestintävirasto antaisi todistuksen allekirjoitusten keruussa Suomessa käytettävän verkkojärjestelmän teknisistä ominaisuuksista. Väestörekisterikeskus tarkastaisi Suomesta kerätyt allekirjoitukset ja vahvistaisi niiden määrän. EU:n kansalaisaloitetta koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta ryhdytään soveltamaan 1. huhtikuuta 2012.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, puh. 09 1606 7697
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/Uutisarkisto/Uutiset...

Oula Lintula kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 06:56

Voisin antaa oman nimeni tähän aloitteeseen, mutta en anna jos siinä halutaan vain vaihtaa pakko-opetettava kieli toiseksi. Kielen pitäisi olla täysin vapaavalintainen.

Neuvos kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 09:52

Juu - vapaavalintainen vieras kieli ruotsin tilalle.

Eikö joku puolue voisi olla aktiivi?

Eva Back kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 12:12

Täytyy tunnustaa, että en edes tiedä, miten ko aloitteen saisi nettiin/facebookiin tms. > tekniikka on taitolaji, mitä en oikein hallitse, toisekseen olen niin sidottu omiin arkikuvioihin (mm. työ), että en ehdi asian takia barrikadeille/matkustelemaan/seuraamaan sitä jatkuvasti..

Mutta voisin yrittää sorvata tekstin kansalaisaloitteelle, kuka ottaisi päävastuun, mä voisin olla jeesaajana/tokana nimenä vaikka, jos kukaan muu ei ala.. saataisiin tämä ikuisuusongelma näin pois päiväjärjestyksestä.

Olen sitäkin mieltä, että tällä tekisimme itse asiassa palveluksen Pohjanmaan ruotsinkielisille, kun he ovat nykyisin niin pieni syrjäytynyt (mutta fiksu) blokki/saareke muiden ko alueen ihmisten keskellä, kyllä heidätkin pitää viimein sosiaalistaa Suomen kansalaisiksi ja lapset suomen kielen oppiin, ettei tällainen järjetön eriytyminen enää jatku.. Pieni maa, ja siinäkin monia erillisryhmiä, ei oikein toimi..

Eva Back kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 12:14

Kansalaisaloite

 

Tässä kansalaisaloitteessa me allekirjoittaneet esitämme perustuslain 17§ muuttamista niin, että Suomen kansalliskielenä olisi vain suomi.

 

Perusteluna esitämme, että nykyinen pakollinen ruotsin kielen opiskelu vie paljon aikaa muiden, tarpeellisempien kielten opiskelulta, kuten esimerkiksi englannin, saksan, venäjän ja ranskan kieliopinnoilta. Lisäksi monet kokevat, että ruotsin kieltä ei tarvita monilla paikkakunnilla konkreettisesti arkielämässä juuri ollenkaan, ja siksi sen opiskelu olisi arkielämän kannalta hyödytöntä, kun samalla ollessamme EU-kansalaisina jonkin toisen kielen opiskelulle olisi kova tarve.

Ruotsin kieltä ei tarvita nykyisin kuin joissakin Pohjanmaan kunnissa, ja siellä palveluja tulee saamaan luultavasti tulevaisuudessa ruotsin kielellä ilman tätä lakipykäkääkin. On kohtuutonta vaatia, että noin 5 % väestön erityiskielitarpeen takia muut 95 % väestöstä joutuvat opiskelemaan täysin turhia kieliopintoja vuosikausia.

 

Seuraavassa ehdotus uudesta lakitekstistä perustuslakiin 17§.

 

Uusi laki / kansalaisaloite kevät 2012 

17 §
Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Suomen kansallis- ja virallinen kieli on suomi.

Tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan käytetään vain Suomen kieltä. Julkisen vallan on huolehdittava jonkin toisen vapaavalintaisen kielen järjestämisestä peruskouluissa ja  lukioissa (ja ammattiin valmistavissa kouluissa?).

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla, ruotsinkielisellä väestöllä ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Eva Back kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 12:15

Edellä siis kansalaisaloite, jota voi muokata/parannlla tms..  Alla nykyinen versio >

Nykyinen kielilaki:

17 §
Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Eva Back kommentoi_ 5. maaliskuu 2012 12:38

No voihan, vasta loppuvuonna voikin tehdä lakialoitteita..

http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kansalaisaloitteesta+keskustelunav...

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot